Kúpili ste v roku 2022 nehnuteľnosť?

Kúpili ste v roku 2022 nehnuteľnosť?

Kúpili ste v roku 2022 nehnuteľnosť?


S kúpou nehnuteľnosti prichádzajú okrem radostí aj povinnosti. Jednou z nich je aj podanie priznania k dani z nehnuteľnosti.

Kedy vzniká táto povinnosť?

Ak ste sa v priebehu uplynulého roka stali vlastníkom ( na základe povolenia vkladu katastra),  správcom, nájomcom alebo užívateľom nehnuteľností, ktorá je predmetom dane z nehnuteľností a to k 1. januáru 2023. Daňové priznanie podávate ako daňovník do 31. januára 2023 príslušnému správcovi dane (mesto/obec príslušné podľa miesta nehnuteľnosti).

Napr. ak ste kúpnu zmluvu podpísali v auguste 2022 a nehnuteľnosť bola zapísaná v septembri 2022 – k 1. januáru 2023 Vám vznikla povinnosť podať priznanie dane z nehnuteľnosti. Ak ste podpísali kúpnu zmluvu v decembri 2022 a nehnuteľnosť bola zapísaná 2. januára 2023 – Vám vznikne povinnosť podať daňové priznanie až v roku 2024 do 31. januára.

Predpísané tlačivo na stiahnutie zo slovensko.sk: Daň z nehnuteľností  K vyplnenému tlačivu je potrebné priložiť dokumenty, ktoré preukazujú zmeny vo vašom nehnuteľnom majetku (napr. kópiu rozhodnutia o povolení vkladu do katastra nehnuteľností, rozhodnutie o dedičstve a pod.). Možnými zmenami vo vlastníctve nehnuteľnosti sú napríklad predaj alebo kúpa nehnuteľnosti, dedičstvo, darovanie, kolaudácia stavby, odstránenie stavby a podobne.

Riadne vyplnené tlačivo je potrebné odovzdať na mestskom alebo obecnom úrade osobne alebo si ustanoviť zástupcu, zaslať poštou alebo elektronicky. To, či je možné komunikovať so správcom dane elektronicky, zverejní obec na svojom webovom sídle vo forme prijatého všeobecne záväzného nariadenia, v ktorom ustanoví podrobnosti o elektronickej komunikácii a poskytovaní elektronických služieb.

Správca dane Vám pošle do 15. mája výmer s uvedenou výškou dane. Vyrubenú daň z nehnuteľnosti je potrebné zaplatiť do 15 dní odo dňa doručenia.

Rozlišujeme 4 typy daňových priznaní:

  • Priznanie – vypĺňa sa pri prvom podaní správcovi dane
  • Čiastkové priznanie – vypĺňa sa, ak sa už v predchádzajúcich obdobiach/ rokoch podali priznanie, ale vznikla Vám nová povinnosť (napr. kúpili ste novú nehnuteľnosť)
  • Opravné priznanie – podáva sa, v prípade opravenia priznania ešte pred uplynutím lehoty na podanie
  • Dodatočné priznanie – podáva sa v prípade nesprávne uvedených údajov

Priznanie k dani z nehnuteľnosti sa nepodáva do 31. januára v dvoch špecifických prípadoch:

  • Nadobudnutie nehnuteľnosti dedením –  do 30 dní od vzniku povinnosti. Povinnosť mu vzniká prvým dňom mesiaca nasledujúceho po dni, v ktorom sa dedič stal vlastníkom nehnuteľnosti na základe právoplatného osvedčenia o dedičstve alebo rozhodnutia o dedičstve.
  • Nadobudnutie nehnuteľnosti dražením – daňová povinnosť vydražiteľovi vzniká prvým dňom mesiaca nasledujúceho po dni, v ktorom sa vydražiteľ stal vlastníkom nehnuteľnosti alebo prvým dňom mesiaca nasledujúceho po dni schválenia príklepu súdom. Zánik vlastníckych práv vydražením nastáva posledným dňom mesiaca, v ktorom zanikli vlastnícke práva k nehnuteľnosti.

Komentáre sú úzatvorené.