Zásady ochrany osobných údajov

Ochrana osobných údajov:

K ochrane Vašich osobných údajov pristupujeme v súlade s platnou Slovenskou legislatívou predovšetkým so zákonom č. 18/2018 o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ako „Zákon o ochrane osobných údajov“) a Európskou legislatívou.

Kto je prevádzkovateľom osobných údajov?

Prevádzkovateľom osobných údajov je spoločnosť RealVEA s. r. o., IČO: 52 928 365, sídlom Zámocká 3, 811 01 Bratislava – mestská časť Staré Mesto, zápis v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 146584/B.

V prípade potreby v súvislosti so spracúvaním osobných údajov nám napíšte na: office@realvea.sk

Odkiaľ sú získavané Vaše osobné údaje?

Osobné údaje získavame priamo od Vás pri odoslaní dopytu na webe, vyplnení kontaktného formulára, zaslaním mailu/správy alebo pri uzatvorení zmluvy.

Aké osobné údaje a na aké účely sú spracúvané?

Spracúvame nasledovné osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, adresa, telefonický kontakt a emailová adresa na účely spracúvania osobných údajov na marketingové účely súvisiacich  s ponukou iných nehnuteľností. Marketing zahŕňa najmä ponuku nehnuteľností prostredníctvom zasielania e-mailových správ, telefonicky, pričom tento súhlas je dobrovoľný. Bez jeho udelenia Vám žiaľ nemôžeme poskytovať ponuky nehnuteľností a informovať Vás o týchto nehnuteľnostiach.

Komu sú poskytované Vaše osobné údaje?

Osobné údaje  sú a budú spracúvané výlučne Prevádzkovateľom a oprávnenými osobami v zmysle Zákona o ochrane osobných údajov (napr. realitný maklér).  Vaše osobné údaje nebudú za účelom marketingu poskytované tretím stranám a nebudú prenesené do tretej krajiny.

Akú dobu budú uchovávané Vaše osobné údaje?

Osobné údaje získané na základe súhlasu uchovávame do odvolania, najdlhšie však po dobu jedného roka. Údaje súvisiace s obchodným prípadom budú uchované po dobu vyžadovanú právnymi predpismi alebo potrebnú na uplatnenie zodpovednostných nárokov (napr. zákon č. 297/2008 Z.z. vyžaduje uchovanie dokumentácie po dobu piatich rokov od ukončenia zmluvného vzťahu).

Aké máte práva v súvislosti so spracúvaním osobných údajov?

  1. Právo na prístup k osobným údajom
  2. Právo na opravu
  3. Právo na vymazanie (právo „na zabudnutie“)
  4. Právo na obmedzenie spracúvania
  5. Právo na prenosnosť údajov
  6. Právo namietať
  7. Právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov na Úrad na ochranu osobných údajov vo veci spracúvania Vašich osobných údajov dozornému orgánu Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava, tel.: +421 2 3231 3220, www.dataprotection.gov.sk.
  8. Právo odvolať súhlas

Ako môžete odvolať súhlas so spracúvaním Vašich osobných údajov?

Súhlas so spracúvaním osobných údajov na účely marketingu je dobrovoľný. Môžete ho kedykoľvek odvolať písomne mailom na office@realvea.sk

Vašu žiadosť týkajúcu sa Vašich práv podľa vyššie uvedeného bodu vybavíme bezplatne, ak zákon neustanovuje inak a to najneskôr do jedného mesiaca odo dňa doručenia žiadosti v rovnakej podobe v akej bola žiadosť podaná.